Language DepartmentJunior and Senior level Subjects offered

English as a second language, Oshindonga as a first language, are subjects offered at both Juniorand senior Level.


English has an interdisciplinary role in supporting learning across the curriculum. As English is the medium of instruction, conscious attention to language will be the concern of all teachers, not only English teachers. English teachers, however, have a special responsibility to assist their colleagues and learners so that they are able to use the languag.

Grade 8 to 9
 • 2 years
 • 149 Student
 • 2 official text Books

This generic syllabus describes the intended learning and assessment for Second Language Namibia Senior Secondary Ordinary (NSSCO) Level. A second language, as a subject, falls within the language area of learning in the curriculum, but has thematic links to other subjects across the curriculum.

Grade 10 to11
 • 2 years
 • 149 Student
 • 2 official text Books

Aalongwa ayehe sho taye ya moondondo dhopamuthika gwosekundo yopevi oya tegelelwa ya kale ye na ontseyo yokulongitha elaka lyotango nawa mokupopya, mokwiihumitha komeho nokukoka pamadhiladhilo. Koneka kutya omusindalongo gwelaka lyotango ogwa nuninwa aapopi yelaka lyoomeme.

Grade 8 to 9
 • 2 years
 • 149 Student
 • 2 official text Books

Omulandu gwelaka moNamibia, ano omuthika gwelongitho lyelaka pambelewa, ogwa lunduluka noonkondo okuza pemanguluko. Omalanduluko ngaka otaga nwetha mo lela elongo lyomalaka nomulongi gwelaka okwa taalelwa komashongo omape. Onkene ano osha pumbiwa okuuva ko kutya omalanduluko ngaka oga ningilwa shike nomashongo omape ogenipo

Grade 10  to 11
 • 2 years
 •  28 Students
 • 2 official text Books

This Naational Senior Secondary Certificate Advanced Subsidiary (NSSCAS) English Second Language Syllabus describes the intended learning competencies and assessment objectives. As a subject, Advanced Subsidiary Second Language falls within the language area of learning in the curriculum, but has thematic links to other subjects across the curriculum.

The NSSCAS second language helps learners develop abilities which tertiary institutions value a deep understanding of their subjects highly, including:

  a deep understanding of their subjects higher order thinking skills – analysis, critical thinking, problem solving presenting ordered and coherent arguments independent learning and research.
Grade 12
 • 2 years
 •  38 Students
 • 2 official text Books

Omulandu gwelaka moNamibia, ano omuthika gwelaka pambelewa nelongitho lyalyo, olya lunduluka noonkondo okuza pemanguluko. Omalanduluko ngaka otaga nwetha mo lela elongo lyomalaka nomulongi gwelaka okwa taalelwa komashongo omape. Onkene ano osha pumbiwa okuuva ko kutya omalanduluko ngaka oga ningilwa shike nomashongo omape ogenipo. Elongo moNamibia oli na okukala tali kundathanwa, tali konakonwa nokulundululwa ethimbo nethimbo nonkambadhala yokugandja elongo kamana ngaashi tashi vulika kAanamibia. Molweuvoko ndika omusindalongo gwomalaka gotango ogwa nyolwa nokutulwa miilonga kUuministeli nelalakano lyokunawapaleka ongushu nethikopamwe lyelongo. Omulandu nguka gwokutalulula nokulundulula omisindalongo ndhoka dhi li po, otagu ningwa shi ikwatelela komukalo gwa tsikilathana gwekuthombinga lyoonkundathana nelongelokumwe mokati kaalongwa, aalongi naakuthimbinga yalwe melongo, opo ku adhike omalalakano gomusindalongo.

Grade 12
 • 2 years
 •  3 Student
 • 2 official text Books